banerek reklamowy
Strona główna
Aktualności
Nowości i wznowienia
Zapowiedzi
Katalog
i Księgarnia
Nasi Autorzy
Pracownia DTP
Zamówienia
O nas
Kontrahenci
Kontakt
Wpisz nazwisko autora lub fragment tytułu

wawrzyn pawła konrada
Nasi Autorzy
Nasi Autorzy

Adam Bajcar Adam Bajcar
Adam Bajcar (ur. w 1929 roku). Nauczyciel akademicki, geograf, podróżnik i publicysta. Autor między innymi Małego turystycznego przewodnika po Polsce; Poland. A Tourist Guide; Kaliformia – Los Angeles; Niemcy. Przewodni turystyczny. Współautor publikacji: Atrakcje turystyczne Polski od A do Z. Wyróżniony przez POLCUL FOUNDATION za działalność na rzecz przyjaźni polsko-ukraińskiej.
Życie w kręgu wielu kultur. Wspomnienia i opinie – Lublin 2014
Jonatan Barkai Jonatan Barkai
– aktor, poeta. Przyszedł na świat w 1937 roku jako Jonatan Berkowicz. Pierwsze lata życia spędził w Lidzie, na terenie dzisiejszej Białorusi. Zagładę przeżył na „aryjskich papierach”, uratowany wraz z matką przez katolickiego księdza. Od 1951 roku mieszka w Izraelu. Jest członkiem Izraelskiego Instytutu Teatralnego.
Obok własnej twórczości poetyckiej zajmuje się tłumaczeniem polskich autorów na język hebrajski. Przełożył między innymi wiersze Tomasza Jastruna, Marty Podgórnik i Rafała Wojaczka
Pastoralna atmosfera cmentarzy – Lublin 2011

Stanisława BurdaStanisława Burda
Urodziła się 3 października 1930 r. w Zakrzowie (k. Tarnowa). Studiowała polonistykę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie. Od 1954 r. związana z ziemią hrubieszowską. Przez 48 lat pracowała jako nauczyciel języka polskiego w szkołach średnich w Hrubieszowie, jednocześnie była ławnikiem i społecznym kuratorem sądowym. Mieszka w Hrubieszowie. Jest członkiem związku Literatów Polskich oraz Polish American Poets Academy. Należy do Klubu Literackiego Ziemi Hrubieszowskiej. Opublikowała następujące tomiki poezji: Spotkania w czasie (Hrubieszów 1993), Ślad istnienia (Lublin 1994), Krzyż i talizman (Lublin 1993), Święci odchodzą (Lublin 1994), Nad brzegiem milczenia (Lublin 1995), Przystań nad Huczwą (Warszawa 1996), Plaster miodu (Lublin 1997, 1998), Psalmy pojednania (Warszawa 1998, wyd. 2 poszerz. Lublin 2006), Bezimienne ptaki (Lublin 1998), Nadhuczwiański koncert (Lublin 2000), Moje Emaus (Lublin 2004), Obudzić ciszę... (Lublin 2005), Słowo o nadziei (Lublin 2007), Zamyślenia (Lublin 2009), Psalmodia sokalska (Lublin 2009),
Ciszą i słowem – Lublin 2010

Jacek Chachaj Dr hab. Jacek Chachaj
Dr hab. Jacek Chachaj (ur. 1969 w Lublinie) – adiunkt w Katedrze Historii Europy Wschodniej (Instytut Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II). Autor około 40 prac naukowych, popularnonaukowych oraz podręczników i atlasów szkolnych. Wśród nich monografie: Łacińskie szkolnictwo parafialne na Rusi Koronnej od XVI do XVIII wieku (Lublin 2003), Łacińskie szkoły parafialne na terenie metropolii lwowskiej w epoce nowożytnej (Lublin 2005) oraz Bliżej schizmatyków niż Krakowa... Archidiakonat lubelski w XV i XVI wieku (Lublin 2012). Interesuje się historią społeczno­religijną i dziejami struktur terytorialnych Kościoła łacińskiego w średniowieczu oraz epoce nowożytnej, zwłaszcza na terenie Małopolski i terenach ruskich Korony.
Początki kościołów lubelskich w świetle legend i przekazów historycznych – Lublin 2010
Bliżej schizmatyków niż Krakowa... Archidiakonat lubelskie w XV i XVI wieku – Lublin 2012
Lublin – miasto Rychezy? Lubelskie szkice historyczne XI–XIV wieku – Lublin 2014

Czesław Deptuła Prof. dr hab. Czesław Deptuła
Jego badania naukowe koncentrują się głównie wokół dziejów polskiego średniowiecza, widzianych przede wszystkim w aspekcie kościelno-religijnym i kulturowym. Szczególnym zainteresowaniem darzy trzy dziedziny badań: 1) historię Kościoła polskiego w wiekach X–XIII, w tym problematykę zakonów oraz relacji Polski z papiestwem; 2) historię religijności średniowiecznej w Polsce (badania wybranych kultów religijnych, w pierwszym rzędzie kultów patronów Polski, oraz niektórych aspektów chrystianizacji społeczeństwa polskiego we wczesnym średniowieczu); 3) historię polskiej historiografii średniowiecznej (głównie historia idei, wyobrażeń i symboli obecnych w tym nurcie piśmiennictwa). Zajmował się m.in. takimi kwestiami, jak mity genezy Polski, dziejopisarskie obrazy miejsca Polski w przebiegu dziejów i we wspólnocie ludów, a także wzorce osobowe elit epoki. Reprezentatywna dla sygnalizowanego nurtu prac profesora pozostaje przede wszystkim książka Galla Anonima mit genezy Polski. Studium z historiozofii i hermeneutyki symboli dziejopisarstwa średniowiecznego (Lublin, wyd. 1 – 1990, wyd. 2 – 2000). W swych publikacjach porusza również różne zagadnienia dziejów regionalnych.
Archanioł i smok – Lublin 2003

Zofia Fischer Prof. dr hab. Zofia Fischer
Urodzona w 1934 roku w Goworowie. Drugą wojnę światową, która odcisnęła na jej życiu silne piętno, przeżyła w Warszawie. W 1956 roku ukończyła Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Warszawskiego i rozpoczęła drogę naukową, uwieńczoną w roku 1990 nadaniem jej tytułu profesora zwyczajnego. Jest autorką licznych prac dotyczących szeroko pojętej ekologii. Od 1956 do 2000 roku była pracownikiem placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk, gdzie pełniła liczne funkcje, a w roku 2000 objęła Katedrę Ekologii Krajobrazu na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Pracuje tu do dziś.
Kaukaz przez otwarte drzwi – Lublin 2005
Kaukaz. Wspomnienia – Lublin 2007

Elżbieta GajewskaDr hab. Elżbieta Gajewska
adiunkt w Instytucie Neofilologii Uniwersytetu Pedago­gicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Główne zainteresowania badaw­cze to szeroko traktowane języki specjalistyczne (ich lingwistyczny opis, nauczanie oraz tłumaczenie), jak również przemiany zachodzące w komunikacji i glottodydaktyce pod wpływem nowych technologii. Oprócz działalności naukowej i tłumaczeniowej, zajmuje się współpracą ze środowiskiem nauczycielskim poprzez udział w projektach krajowych oraz międzynarodowych, jak również prowadzeniem szkoleń.

LSP, FOS, Fachsprache... Dydaktyka języków specjalistycznych – Lublin 2014


Nina Gozdek Dr Nina Gozdek
Pracownik naukowy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (Zakład Pedagogiki i Dydaktyki Medycznej z Pracownią Umiejętności Pielęgniarskich, Katedra Rozwoju Pielęgniarstwa). Autorka ponad 130 prac, w tym: Problemy zdrowia w wybranych relacjach (Warszawa 1994), Dydaktyka pielęgniarska (Lublin 1995–1996), Autorskie programy edukacyjno-zdrowotne – podstawowe założenia metodyczne (Lublin 2003), Indywidualne programy edukacyjno-zdrowotne – ocena efektywności (Lublin 2006). Członek-założyciel i przewodnicząca „Stowarzyszenia Ruch Kobiet do Walki z Rakiem Piersi – Europa Donna”.
Rozmowy o profesjonalizacji w pielęgniarstwie – Lublin 2009
Ewa Jabłońska-DeptułaProf. dr hab. Ewa Jabłońska-Deptuła (1931–2008)
Od 1957 roku zatrudniona na KUL w Katedrze Historii Kultury Polskiej. Członek Towarzystwa Naukowego KUL, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, w latach 1981–1989 przewodnicząca Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność” Pracowników KUL. Zaangażowana w rozwój „Kultury Niezależnej”, po okresie internowania wygłosiła w latach 1982–1989 około 700 wykładów w ramach Tygodni Kultury Chrześcijańskiej, Duszpasterstwa Ludzi Pracy, Duszpasterstwa Wiejskiego, Duszpasterstwa Akademickiego. Opublikowała około 300 pozycji, z których najważniejsze to: Przystosowanie i opór. Zakony męskie w Królestwie Kongresowym (Warszawa 1983), Współczesne zagrożenia rodziny (Lublin 1984), Kościół, religia, patriotyzm. Polska 1764–1864 (Warszawa 1985), Trwanie i budowa. Honorat Koźmiński (Warszawa 1986), Czyż może historia popłynąć przeciw prądowi sumień? (Paryż 1987), Rodzino, dokąd zmierzasz? (Poznań 1987), Świadectwo trwania. Błogosławiony Honorat Koźmiński (Niepokalanów 1990), Matka Elżbieta Czacka i dzieło Lasek (Lublin 2002).
Epilog Pniewa – Lublin 2009
Warto było – Lublin 2006
Zakorzeniać nadzieję – Lublin 2007

Natalia JarskaNatalia Jarska
Urodzona w 1981 roku w Warszawie. Absolwentka Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutu Filologii Romańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktorantka w Instytucie Historii PAN. Pracuje w Biurze Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół najnowszej historii Polski i Hiszpanii, w szczególności – historii kobiet. Publikowała m.in. na łamach „Przeglądu Historycznego”, „Dziejów Najnowszych” oraz „Więzi”.
Idealne kobiety – Lublin 2011Ewa Klajman-Gomolińska
Urodzona w 1966 roku. Poetka, pisarka, eseistka i krytyk literacki. Autorka tomów poezji: Miejsce na ziemi (Olsztyn 2003; Nagroda Główna w Konkursie na debiutancki tom poetycki z okazji 650-lecia Olsztyna), Sługa, niewolnik i błazen (Bydgoszcz 2006), W samym miąższu pomarańczy (Lublin 2007; Nagroda Główna w XIV edycji Konkursu Poetyckiego im. Anny Kamieńskiej), Eloi (Lublin 2008). Prozę opublikowała w książkach: Pędzące noce w wagonach (Bydgoszcz 2007) oraz Rzeź komunistów (Bydgoszcz 2009).
Milczenia z Bogiem – Lublin 2010

Jan Maria KłoczowskiJan Maria Kłoczowski
Tłumacz z języka francuskiego, redaktor, członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Swoje wiersze, oprócz tomików wydanych w Wydawnictwie Werset, publikował w „Toposie” i „Zeszytach Literackich”.

Pomiędzy – Lublin 2001
Oczy czasu – Lublin 2006, 2011Eugeniusz KorolczukEugeniusz Korolczuk
Urodził się 17 maja 1934 roku w Rogoźnicy. Tu ukończył szkołę powszechną. Po ukończeniu Liceum Pedagogicznego w Leśnej Podlaskiej rozpoczął studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie, które ukończył z tytułem magistra geografii. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką Związku Nauczycielstwa Polskiego, odznakami „Zasłużony Działacz Kultury” i „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej”, odznaką „Za Zasługi dla Lubelszczyzny”, złotą odznaką „Zasłużonemu dla Lublina”.

Monografia Rogoźnicy nad Krzną – Lublin 2008
Rogoźniczka. Dzieje wsi i jej mieszkańców – Lublin 2013

Marcin KruszyńskiMarcin Kruszyński
Urodzony w 1976 roku. Jest absolwentem Filologii Angielskiej Uniwersytetu Szczecińskiego. Studiował na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Prezenter muzyczny i dziennikarz radiowy z zamiłowaniem podróżujący po Stanach Zjednoczonych.

Ally McBeal – Lublin 2001

Elwira KucharskaElwira Kucharska
W latach 2005–2008 Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Brukseli. W administracji rządowej – od najniższego stanowiska urzędniczego do najwyższego w służbie cywilnej. Dyrektor biura ekspertów w Urzędzie Rady Ministrów i współautor reformy funkcjonowelarii Prezesa Rady Ministrów. Z wykształcenia prawnik międzynarodowy. W 2008 roku wydała książkę Siła przyciągania, czyli polskie losy – efekt jej podziwu i szacunku dla rodaków w Belgii.

Z drugiej strony czasu – Lublin 2010Paulina KuszPaulina Kusz
Urodzona w 1985 roku w Ustrzykach Dolnych, absolwentka historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, studentka filologii słowiańskiej i doktorantka przy katedrze Dziejów Systemów Totalitarnych Instytutu Historii KUL JP II. Laureatka VIII edycji konkursu historycznego zorganizowanego przez Fundację im. Stefana Batorego i ośrodek KARTA.

Jan Stanisław Łoś wobec kwestii ukraińskiej (1918–1939) – Lublin 2010


Irit KuperIrit Kuper
Irit R. Kuper urodziła się w 1929 roku w Mińsku Mazowieckim. Podczas wojny straciła całą swoją rodzinę. W 1946 wyjechałą do Izraela w ramach projektu organizacji młodzieżowej i została przyjęta do kibucu Dan na północy kraju. W 1974 roku uzyskała licencjat na Wydziale Literatury Hebrajskiej i Historii Narodu Żydowskiego Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie. Przez 30 lat pracowała jako nauczycielka. Od wielu lat Irit R. Kuper wygłasza prelekcje dotyczące Zagłady w gimnazjach, liceach, wśród żołnierzy, a także w instytucjach zajmujących się historią Żydów w okresie drugiej wojny światowej (m.in. w Yad Vashem). Dziś Irit R. Kuper większość czasu poświęca na pisanie, które traktuje jako swoje powołanie. Do tej pory w Izraelu wydano 17 napisanych przez nią książek. Kilkakrotnie odwiedziła Polskę. Po swojej pierwszej podróży w 1985 ro­ku napisała książkę Krystyno, czy pamiętasz mnie?, opartą na prawdziwej historii. Pod wpływem jej kolejnych wizyt powstały opowieści: O tamtych wsiach oraz Popłyną papierowe statki.
Krystyno, czy pamiętasz mnie? – Lublin 2012
Tango 1 Maja – Lublin 2013

Jan Stanisław ŁośDr Jan Stanisław Łoś (1890-1974)
Profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych KUL w latach 1957–1959. Wychowanek Gimnazjum oo. Jezuitów w Chyrowie. Studia wyższe w uniwersytecie w Wiedniu. Tam też doktorat. Podczas I wojny światowej – w armii austriackiej. Od 1919 roku pracował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP. Uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku. Od 1926 do 1929 roku przebywał w Londynie jako członek korpusu dyplomatycznego. W Londynie, w British Museum, intensywne studia nad światem starożytnym. Po przejściu na emeryturę w 1931 roku osiadł w majątku żony w miejscowości Niemce (k. Lublina), dzieląc czas między prowadzenie sadu i ogrodu a twórczą pracę intelektualną, przede wszystkim nad dziejami starożytnymi, choć nie wyłącznie.

Sylwetki rzymskie – Lublin 2007
Rzym na rozdrożu – Lublin 2009
Hellada na przełomie – Lublin 2012
Jadwiga Michałowska Jadwiga Michałowska (Gaja)
urodziła się w Łodzi i tam w młodości powstały jej pierwsze wiersze. Długo ich nie publikowała. Dopiero w 1993 r. ukazał się jej debiutancki tomik Umieć żyć, mający do tej pory już pięć wydań. Odtąd niemal co rok Gaja wydaje kolejne zbiorki wierszy, niektóre wielekroć: Nastroje (1994, 1995, 1997), Podobna róży (1995 – dwa wydania, 1997, 2003), Poprzez krzyk (1996, 1997), Tańczyć z wiatrem (1997), Szczęśliwym być (1998), Zachowaj chwilę (2000), Prześwity (2001). Podobna róży (2005), Rocznice ślubu (2006), Żyć pełniej (2008)
Zatańczmy to jeszcze raz – Lublin 2005
Rocznice ślubu – Lublin 2009
Za firanką – Lublin 2010
W lustrze imienia – Lublin 2011

Maciej MünnichDr hab. Maciej Münnich
urodzony w 1973 roku. Historyk starożytności, badacz starożytnego Bliskiego Wschodu, dyrektor Instytutu Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, redaktor naczelny czasopisma „Scripta Biblica et Orientalia”.
Jego główne zainteresowania naukowe skupiają się wokół demonologii biblijnej, hebrajskich wierzeń dotyczących życia pozagrobowego, początków hebrajskiej państwowości oraz archeologii Izraela.
Jest autorem m.in. książek Obraz Jahwe jako władcy choroby w Biblii Hebrajskiej na tle bóstw bliskowschodnich (2004), Reszef – bóg starożytnego Orientu (2011), wydanej także w języku angielskim pod tytułem The God Resheph in the Ancient Near East (2013), a także wielu artykułów naukowych poświęconych historii i kulturze Ziemi Świętej i Bliskiego Wschodu.
Czy istniało królestwo Dawida? – Lublin 2014

Joanna NastalskaDr Joanna Nastalska-Wiśnicka
urodziła się 20 września 1968 roku. W latach 1988-1993 studiowała historię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 2009 uzyskała tytuł do ktora nauk humanistycznych w zakresie historii. Od 1994 jest zatrudniona w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL (ostatnio w Oddziale Informacji Naukowej). Jest współautorką (z prof. dr hab. Alek sandrą Witkowską osu) dwu pozycji książkowych: Święty Wojciech: życie i kult. Bibliografia do roku 1999 (Lublin 2002) i Staropolskie piśmiennictwo hagiograficzne, t. 1, Słownik hagiografów staropolskich; t. 2, Bibliografia piśmiennictwa hagiograficznego (Lublin 2007) oraz autorką kilkunastu artykułów, zestawień bibliograficznych i katalogów wystaw. W kręgu jej zainteresowań badawczych znalazła się hagiografia średniowieczna i nowożytna, zbiory biblioteczne, legendy. Obecnie koncentruje się na za gadnieniach antropologii miejsc świętych, zwłaszcza sanktuariów maryjnych okresu staropolskiego.
Rex martyr. Studium źródłoznawcze nad legendą hagiograficzną św. Wacława (X–XIV w.) – Lublin 2010

Aleksandra Olędzka-Frybesowa
Urodzona w 1923 roku. Poetka, eseistka, tłumaczka z kilku języków, przede wszystkim z francuskiego (przekłady dzieł m.in.: Simone de Beauvoir, Edgara Morina, Antoine'a de Saint-Exupéry'ego, Paula Valéry'ego, Simone Wail) i angielskiego (tłumaczenia utworów m.in.: Williama Godwina, Grahama Greene'a, Oskara Lewisa). Od 1971 r. członek zespołu redakcyjnego miesięcznika „Literatura na Świecie”, przez wiele lat jako kierownik działu francuskiego. Związana z nurtem posoborowego personalizmu katolickiego z kręgu „Więzi” i „Znaku”, szczególnie uwrażliwiona jest na metafizyczną nutę we współczesnej liryce francuskiej. Wydała następujące zbiory poetyckie: Okno na wiatr (Warszawa: PIW, 1963), Powrót w korzenie (Warszawa: PIW, 1970), Trochę więcej być (Warszawa: PIW, 1977), Akty strzeliste Jonasza (Kraków: WL, 1982), Odrastanie słów (Warszawa: Czytelnik, 1990), Program na starość (Kraków: Miniatura, 1991), Kto mówi (Warszawa: Pax, 1997), Powiem tak (Kraków: WL, 1998), Wciąż inaczej (Kraków: WL, 2003), Inna Europa (Ossa: Wydawnictwo Dom na Wsi, 2005). Przekłady i eseje literackie opublikowała między innymi w antologii Metafizyczni poeci francuscy drugiej połowy XX wieku (Lublin: Wydawnictwo Werset, 2009).
Metafizyczni poeci francuscy drugiej połowy XX wieku – Lublin 2009
składam ręce – Lublin 2010

Urszula Paprocka-PiotrowskaDr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska
profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, kierownik katedry Akwizycji i Dydaktyki Języków. Od 1994 roku prowadzi badania nad procesem przyswajania języka obcego przez dorosłych oraz języka ojczystego przez dzieci. W kręgu jej zainteresowań badawczych sytuujących się w nurcie lingwistyki kognitywnej znajdują się kwestie takie jak akwizycja czasu i aspektu, rozwój kompetencji narracyjnej, procedury reformulacji w języku dzieci, językowy obraz świata w języku ojczystym i obcym.
Construction du récit dans la communication en langue étrangère – Lublin 2013Piotr PlisieckiDr Piotr Plisiecki
urodzony w 1974 r. w Lublinie. Adiunkt przy Katedrze Historii Średniowiecznej Instytutu Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Od 1997 roku prowadzi na tejże Uczelni wykłady i zajęcia zarówno z historii Polski średniowiecznej jak i szeroko rozumianej historii powszechnej wieków średnich. Swoje zainteresowania i badania naukowe oraz tematy publikacji koncentruje wokół problemów Kościoła katolickiego w Polsce średniowiecznej, jego struktur struktur (m.in. w 2005 r. doktorat Praktyka dziesięcinna w dekanacie Kije w świetle tzw. Liber Beneficiorum Jana Długosza wyróżniony nagrodą Rektora KUL), dziejów monastycyzmu średniowiecznego (Marcin z Tours. Zwyczajny święty, 2007 r.) oraz tych wszystkich sfer świata średniowiecznego w których historia krzyżowała się z teologią i filozofią.
Dialog o Bolesławie Wielkim – Lublin 2012

Andrzej PrzegalińskiDr Andrzej Przegaliński
Urodzony w 1975 roku. Historyk, adiunkt w Instytucie Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Zainteresowania badawcze: dzieje ziemiaństwa w postyczniowym pięćdziesięcioleciu, regionalistyka oraz historia szkolnictwa na przełomie XIX i XX wieku. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularnonaukowych dotyczących wymienionej wyżej problematyki.
Społeczna działalność ziemiaństwa lubelskiego w latach 1864-1914 – Lublin 2009
Wokół dworu i parku. Studia z duchowej i materialnej kultury ziemiaństwa lubelskiego po powstaniu styczniowym – Lublin 2011
Z dziejów wystaw rolniczych. Trzecia Wystawa Rolnicza (1860) i Wystawa Rolniczo-Przemysłowa (1901) w Lublinie – Lublin 2012


Alicja PuszkaDr Alicja Puszka
pracownik naukowy IH KUL, adiunkt w II Katedrze Historii Nowożytnej. Absolwentka historii KUL, pracę magisterską Zasobność dworów szlacheckich w powiecie lubelskim w II połowie XVII wieku , napisała pod kierunkiem prof. dr. hab. Wiesława Müllera na Seminarium Historii Kultury Polski Nowożytnej, obroniona w 1985 r. Rozprawa doktorska przygotowana pod kierunkiem prof. dr. hab. Jerzego Maternickiego na ogólnopolskim seminarium Historii Historiografii i Dydaktyki Historii w Uniwersytecie Warszawskim, została obroniona na Wydziale Historycznym UW 5 XII 1997 r. Od 1987 r. zatrudniona w Katedrze Historii Szkolnictwa i Wychowania KUL, od 2009 r. w II Katedrze Historii Nowożytnej. Specjalizuje się w dydaktyce historii, historii szkolnictwa, wychowania i opieki społecznej.

Dom Dziecka imienia Janusza Korczaka w Lublini. w latach 1855–2010 – Lublin 2011

Jarosław RabińskiDr Jarosław Rabiński (ur. 1972), adiunkt w Katedrze Historii Najnowszej KUL. Stypendysta Polonia Aid Foundation Trust. W 2010 i 2011 r. laureat konkursów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na finansowanie projektów badawczych w dziedzinie nauk humanistycznych. Autor monografii Konstanty Turowski 1907–1983. Życie, działalność, myśl społeczno-polityczna (2008), nominowanej do nagrody im. prof. Tomasza Strzembosza, jak również licznych artykułów naukowych, poświęconych historii XX w. Jego badania koncentrują się na problematyce działalności politycznej partii chrześcijańsko-demokratycznych, polityce polskiej okresu II wojny światowej, zagadnieniu totalitaryzmu, propagandzie komunistycznej Polski.
Skompromitować Powstanie. Zmagania kumunistycznej propagandy z Powstaniem Warszawskim 1931–1956 – Lublin 2012

Dr Czesław Rajca
Urodzony w 1928 roku w zamieszkałej przez Polaków, Ukraińców, Niemców i Żydów wsi Burgthal koło Gródka Jagiellońskiego. W czasie wojny stracił rodziców (nazwisko ojca znalazło się na „Liście katyńskiej”), a w 1945 roku, wraz z rodzeństwem, w ramach repatriacji trafił do podwrocławskiej Świętej Katarzyny. W latach 1951–1955 studiował historię w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Tematem rozprawy doktorskiej, napisanej pod kierunkiem prof. Stefana Inglota, a obronionej w 1966 roku w Uniwersytecie Wrocławskim, było Gospodarstwo wiejskie w Kluczu Zwierzynieckim Ordynacji Zamojskiej w latach 1846–1864. W latach 1967–1995 pracował w Muzeum na Majdanku, od 1982 roku jako wicedyrektor. Problematyce martyrologicznej poświęcił znaczną część swego dorobku naukowego. Czesław Rajca jest autorem ponad 80 opublikowanych prac naukowych, w tym dwóch monografii: Ruch oporu chłopskiego w Królestwie Polskim w latach 1815–1864 (Warszawa 1969), Walka o chleb 1939–1944. Eksploatacja rolnictwa w Generalnym Gubernatorstwie (Lublin 1991). W obrębie jego zainteresowań badawczych znalazły się również dwudziestowieczne dzieje Ukrainy, zwłaszcza zagłada chłopów na Ukrainie sowieckiej w latach trzydziestych. Opublikował kilka prac dotyczących tego zagadnienia.
Głód na Ukrainie – Lublin 2005

Jan Remetz (Piechocki)
Urodził się w Kaliszu, dorastał i ukończył szkołę średnią w Warszawie. Po opuszczeniu getta w 1942 roku ukrywał sie, pracując jako strażnik w wojskowych obiektach okupanta. Brał udział w walkach z Niemcami do zakończenia wojny, najpierw jako członek organizacji podziemnej, później jako żołnież Wojska Polskiego. Służył w armii do 1951 roku. Studiował ekonomię w Warszawie i Paryżu, a także historię w Tel-Awiwie. Od 1957 roku mieszka w Izraelu.
Remetz – Lublin 2002

Mieczysław Rolnicki
Urodził się w 1925 roku we Lwowie, gdzie spędził dzieciństwo, tam też ukończył polską szkołę powszechną. Naukę w gimnazjum przerwał wybuch drugiej wojny światowej. W czasie okupacji niemieckiej przebywał na „aryjskich papierach” w Warszawie. Po skończeniu osiemnastu lat został żołnierzem Polskiej Armii Ludowej (PAL). Po wojnie kontynuował naukę, uzyskując w roku 1948 świadectwo dojrzałości. W roku 1957 wyjechał na stałe do Izraela. Jest współcześnie żyjącym w Izraelu polskim pisarzem, autorem aforyzmów oraz fraszek (Aforyzmy, Fraszki, Myśli [Beer-Sheva 1993, Łódź 1996]), a także książek: Krzak Gorejący. Zapiski z lat 1939–44 (Jerozolima-Lublin 1999) i Bezpłodna era (Lublin 2002). Od roku 1992 zamieszcza regularnie opowiadania w almanachu „Kontury”, ukazującym się w Tel-Awiwie. Drukuje również w izraelskiej prasie polskojęzycznej (tygodnik „Nowiny-Kurier”).
Bezpłodna era – Lublin 2002
Zmyślenia – Lublin 2005

Xavier RosonXavier Roson
(ur. 1970), absolwent prawa Uniwersytetu w Barcelonie. Adwokat, specjalista w zakresie prawa administracyjnego i prawa handlowego. Przez wiele lat pracował w Ministerstwie Administracji Publicznej i w sądach rejonowych. Jego zainteresowania to literatura słowiańska, kultura, język oraz nowożytna i współczesna historia Polski, którą umiłował już w dzieciństwie, i do której chciałby pewnego dnia przenieść się na stałe. Inne jego hobby i pasje to: dobra lektura, biblioteki, szachy (uczestnik krajowych i międzynarodowych turniejów) oraz alpinizm (wiele wejść na najwyższe szczyty Pirenejów i Alp).

Brama Grodzka – Lublin 2012

Ewa RzeczkowskaDr Ewa Rzeczkowskab>
(ur. 1980) – ukończyła historię i prawo w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, pracuje jako adiunkt w Katedrze Historii Najnowszej KUL. Zajmuje się dziejami społeczno-politycznymi Europy w XX w., historią oporu społecznego w powojennej Polsce i Europie, stosunkami państwo-Kościół w XX w. oraz organami bezpieczeństwa PRL. Jest autorką kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularnonaukowych z zakresu historii najnowszej.

Bogu, Polsce, Bliźnim. Tajne organizacje harcerskie w latach 1944–1955. – Lublin 2014


Magdalena SowaDr hab. Magdalena Sowab>
– adiunkt w Katedrze Akwizycji i Dydaktyki Języków w Instytucie Filologii Romańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Specjalizuje się w tematyce obejmującej akwizycję oraz glottodydaktykę, a w szczególności glottodydaktykę specjalistyczną. Jest autorką prac naukowych poświęconych problemom nauczania języków obcych w różnych kontekstach edukacyjnych, uczestnikiem i koordynatorem projektów międzynarodowych poświęconych zagadnieniom dydaktyki języków specjalistycznych oraz animatorem szkoleń dydaktycznych dla studentów i nauczycieli języków obcych.

LSP, FOS, Fachsprache... Dydaktyka języków specjalistycznych – Lublin 2014
L'interculturel en pratique – Lublin 2014
Travaux de jeunes chercheurs. Acquisition et didactique des langues – Lublin 2014
Arkadiusz StasiakDr Arkadiusz Stasiak
Historyk idei i kulturoznawca, absolwent Studium Generale Sandomiriense, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Pracuje jako adiunkt w Katedrze Historii XVI–XVIII wieku Instytutu Historii KUL. W latach 1999–2002 redaktor naukowy studenckiego periodyku „Sendomiria”. Od stycznia 2005 roku sekretarz redakcji „Roczników Humanistycznych KUL”. Wielokrotny stypendysta instytucji naukowych w Austrii, Niemczech, Anglii oraz we Włoszech. Opublikował dwie książki naukowe Ideał monarchy w pismach Marcina Kromera (Olsztyn 2003) i Patriotyzm w myśli konfederatów barskich (Lublin 2005) oraz ponad pięćdziesiąt innych prac z zakresu historii myśli politycznej, historiografii, historii kultury, historii idei i historii literatury, wydanych w Polsce a także w Niemczech, Hiszpanii, Holandii i Stanach Zjednoczonych. Interesuje się szczególnie historią kultury szlacheckiej, historią polskiej myśli politycznej, filozofią polityczną nowożytnej Europy, teorią władzy oraz awangardą literacką 1. poł. XX wieku.

Miejskość i szlacheckość. Kontrfaktyczna interpretacja nowożytnej historii Lublina – Lublin 2012Joanna SzadyDr Joanna Szady.
Adiunkt w Katedrze Nauk Pomocniczych Historii Nowożytnej i Najnowszej (Instytut Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II); specjalizuje się w badaniach nad strukturami parafialnymi Kościoła katolickiego w Polsce nowożytnej, historią książki oraz dziejami edukacji i opieki społecznej; autorka monografii poświęconej Księgozbiorom parafialnym w prepozyturze wiślickiej w II połowie XVIII wieku (Lublin 2008) oraz publikacji z zakresu historii Kościoła, oświaty i wychowania w Polsce.
Dom Dziecka imienia Janusza Korczaka w Lublini. w latach 1855–2010 – Lublin 2011
Agnieszka Szykuła-ŻygawskaDr Agnieszka Szykuła-Żygawska
Urodzona w Szczebrzeszynie w 1980 r., absolwentka Liceum Plastycznego w Zamościu, Edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych w Instytucie Sztuki UMCS oraz Historii Sztuki w KUL. W 2010 r. uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych w dziedzinie historii sztuki na podstawie rozprawy „Rzeźba sakralna w kręgu wpływów Ordynacji Zamojskiej 1589–1806”, napisanej pod kierunkiem ks. prof. Ryszarda Knapińskiego w Katedrze Historii Sztuki Kościelnej Instytutu Historii Sztuki KUL. Laureatka konkursu im. ks. prof. dra Szczęsnego Dettloffa, organizowanego przez Stowarzyszenie Historyków Sztuki na prace naukowe młodych członków stowarzyszenia. Stypendystka Prezydenta miasta Zamość w 2012 roku. Prezentowana książka powstała na kanwie pracy doktorskiej.
Mieszka i pracuje w Zamościu. Redaktor „Zamojskiego Kwartalnika Kulturalnego”. Współautorka 3 książek i ponad 120 artykułów dotyczących sztuki i kultury materialnej XVIII i XIX wieku (ze szczególnym uwzględnieniem Zamojszczyzny). Publikuje na łamach czasopism naukowych, popularnonaukowych, regionalnych oraz zagranicznych.
Od Karola Burzyńskiego do Michała Wurtzera młodszego Warsztat rzeźbiarski 2. poł. XVIII wieku w Ordynacji Zamojskiej – Lublin 2012

Cezary TarachaDr hab. Cezary Taracha (prof. KUL)
Absolwent historii i historii sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, doktor nauk humanistycznych (1993). Stypendysta Ministerstwa Spraw Zagranicznych Hiszpanii (1990, 1994) oraz Fundacji Lanckorońskich (2004). Jego zainteresowania i publikacje dotyczą Hiszpanii, stosunków polsko-hiszpańskich; polityki zagranicznej, dyplomacji i wywiadu, historii regionalnej oraz kultury. Współpracuje z wieloma hiszpańskimi uniwersytetami, instytucjami naukowymi, społecznymi i kościelnymi. Założyciel i opiekun Towarzystwa Hiszpańskiego KUL, przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Hiszpańsko-Polskiego w Lublinie.
W służbie lokalnego Kościoła. Proboszczowie parafii Narodzenia NMP w Dąbrowicy, 1950-2000 – Lublin 2004
Szpiedzy i dyplomaci. Wywiad hiszpański w XVIII wieku – Lublin 2005
Zniszczyć wszystko co zagraża naszym interesom – Lublin 2008
Gabriela Mistral. Noblistka z Chile – Lublin 2008
Od Lepanto do Bailen. Studia z dziejów wojskowości hiszpańskiej (XV–XVIII wiek) – Lublin 2010


Sergiusz TrzeciakDr Sergiusz Trzeciak
Prawnik, politolog i konsultant polityczny. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego (CEU) w Budapeszcie. W roku akademickim 2000/2001 stypendysta rządu brytyjskiego na Uniwersytecie w Oxfordzie. Studia doktorskie odbył na London School of Economics, gdzie prowadził również seminaria ze studentami. Współpracownik i wykładowca Szkoły Liderów Społecznych i Politycznych. Współzałożyciel Klubu 01. Odbył staże zagraniczne w Anglii w czasie wyborów samorządowych w 1995 roku i parlamentarnych w 1997 roku. Brał aktywny udział w dziesięciu kampaniach wyborczych w Polsce i Wielkiej Brytanii, przechodząc różne szczeble zaangażowania – od wolontariu, członka sztabu wyborczego, konsultanta, do trenera przygotowującego sztaby wyborcze i kandydatów.
Strategie kampanii wyborczej – Lublin 2005


Barbara WaldochDr Barbara Waldoch
Od 25 lat mieszka w Zachodniej Australii z mężem i trzema psami: sznaucerem olbrzymem, czarnym terierem rosyjskim i krzyżówką bullteriera. Kynologią zajmuje się od ponad 25 lat, od 1997 roku utrzymując ścisłe kontakty ze środowiskiem szkolącym psy w Polsce. Szkoliła psy do wielu dyscyplin kynologicznych: schutzhund, posłuszeństwa, tropienia, agility, flyball, freestyle (tańca z psem), na wystawy, była także sędzią tropienia w australijskim związku kynologicznym. Udziela się społecznie jako instruktor posłuszeństwa, agility i tropienia. Szkoleniem przy pomocy klikera zainteresowała się w 1997 roku i szybko uznała tę metodę za najlepszą dla psa i przewodnika, opierając swą pracę z psami wyłącznie na niej. Od kilku lat prowadzi na Yahoo polską internetową listę klikerową o nazwie „Kliker”, której celem jest propagowanie metody szkolenia klikerem w Polsce, gdzie nadal poczesne miejsce w szkoleniu psa zajmuje kolczatka i zbędna przemoc fizyczna. Z zawodu jest biochemikiem i pracuje na wydziale weterynarii Murdoch University w Perth.
Pozytywne szkolenie psów – Lublin 2007

Aleksandra Witkowska Prof. dr hab. Aleksandra Witkowska osu
Urodzona w Poznaniu. Od 1955 roku związana jest z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II. Przez kilkanaście lat kierowała w Instytucie Historii WNH Katedrą Historii Powszechnej Wieków Średnich. Zajmuje się badaniami nad szeroko pojętą kulturą religijną średniowiecza, zwłaszcza zagadnieniami pątnictwa i źródłoznawstwa hagiograficznego.

Sancti. Miracula. Peregrinationes – Lublin 2009
Ku ozdobie i obronie Rzeczypospolitej. Maryjne miejsca święte w drukach staropolskich – Lublin 2013
Leszek Wojciechowski Dr hab. Leszek Wojciechowski
Profesor KUL - zajmuje się historią średniowiecza i czasów wczesnonowożytnych. Podejmuje badania z zakresu historii społeczno-religijnej i historii mentalności. W polu jego zainteresowań badawczych mieści się między innymi średniowieczny nurt encyklopedyczny oraz świat symboliki zwierząt. Opublikował m. in. "Drzewo przenajszlachetniejsze. Problematyka Drzewa Krzyża w chrześcijaństwie zachodnim (IV – połowa XVII wieku). Od legend do kontrowersji wyznaniowych i piśmiennictwa specjalistycznego".

Do świętej Katarzyny na Synaju i w Aleksandrii. Opis pielgrzymki w nurcie piśmiennictwa pątniczego – od Breydenbacha do Wargockiego (1486–1610) – Lublin 2013Katarzyna Wołowska Dr Katarzyna Wołowska
Językoznawca, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Université Lumière Lyon II (Francja) i Uniwersytetu Warszawskiego. Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Instytutu Filologii Romańskiej KUL, autorem prac z zakresu semantyki i pragmatyki językoznawczej oraz współredaktorem wydawanej od roku 2009 serii Neseserek Romanisty. Problemowi opozycji sensu w języku i w dyskursie poświęciła liczne artykuły oraz książkę Le paradoxe en langue et en discours (2008).

Opozycje sensu w dyskursie – Lublin 2011
Andrzej ZiółkowskiAndrzej Ziółkowski
Jest postacią znaną w świecie lubelskiej kultury, zwłaszcza zaś w środowisku muzycznym i gitarowym. Od lat aktywnie kreuje i uczestniczy w różnorodnych inicjatywach i przedsięwzięciach popularyzujących muzykę gitarową na Lubelszczyźnie. W 1992 roku wraz z gronem miłośników tego instrumentu powołał do życia Lubelskie Towarzystwo Gitarowe, w którym pełni funkcję prezesa. Jest twórcą i dyrektorem Międzynarodowego Nieustającego Festiwalu Gitarowego – imprezy, która na trwałe wpisała się w krajobraz lubelskiej kultury. Podczas piętnastu festiwalowych edycji naszej publiczności zaprezentowali się soliści oraz zespoły z wielu krajów i kontynentów, w tym gwiazdy gitary klasycznej i flamenco. Najnowszą inicjatywą Andrzeja Ziółkowskiego i przyjaciół z LTG jest Ogólnopolski Konkurs Gitarowy im. Marka Sokołowskiego. Andrzej Ziółkowski to także znakomity pedagog i wychowawca wielu pokoleń lubelskich gitarzystów.

Kolędy polskie i hiszpańskie na gitarę – Lublin 2007
Lucyna ŻbikowskaDr Lucyna Żbikowska – absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Prace magisterską oraz doktorską napisała pod kierunkiem profesora Artura Hutnikiewicza. Pracownik naukowo-dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie w latach 1968–2001, a w latach 2001–2006 Uniwersytetu Rzeszowskiego, wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie, od 2005 r. wykładowca w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Opracowała i wydała pośmiertną publikację o Piotrze Żbikowskim – Piotr Żbikowski (1935–2011). Uczony i Wykładowca, Rzeszów 2012. Ponadto przygotowała do druku i opublikowała trzyczęściową książkę Piotra Żbikowskiego o zawartości pierwszych polskojęzycznych czasopism pod zaborami: Pod rządami Franciszka Habsburga – cesarza Austrii. „Gazeta Krakowska” 1796–1806, słowo wstępne L. Żbikowska, Lublin 2012; W monarchii pruskiej. „Gazeta Warszawska” 1796–1806, słowo wstępne L. Żbikowska, Lublin 2013; W imperium carów. „Kurier Litewski” 1796–1806, słowo wstępne L. Żbikowska, Lublin 2014

Ks. Hugo Kołłątaj. Wybitny mąż stanu. Więzień i poeta – Lublin 2015Piotr ŻbiowskiProf. dr hab. Piotr Żbikowski
urodził się w 1935 roku we Włocławku, w rodzinie inteligenckiej. W 1951 roku ukończył tam szkołę średnią – Gimnazjum im. Ziemi Kujawskiej. Studia polonistyczne odbył w latach 1951–1955 w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim uzyskując tytuł magistra filologii polskiej. Studia doktoranckie Piotra Żbikowskiego zakończone zostały w roku 1972 obroną dysertacji pod tytułem Okolicznościowa poezja Kajetana Koźmiana i uzyskaniem stopnia doktora nauk humanistycznych. W tym samym roku w Wydawnictwie Ossolineum we Wrocławiu ukazała się pierwsza ważna w dorobku naukowym Piotra Żbikowskiego książka – Kajetan Koźmian. Poeta i obywatel 1797–1814. Za pracę doktorską Piotr Żbikowski otrzymał nagrodę indywidualną Ministra Szkolnictwa Wyższego i Techniki.
W 1979 roku złożył przed Radą Naukową IBL PAN w Warszawie kolokwium habilitacyjne przedkładając swoją dysertację zatytułowaną Doktryna estetyczno-literacka klasycyzmu postanisławowskiego. W październiku 1980 roku został powołany na stanowisko docenta przez Ministra Szkolnictwa Wyższego i Techniki, a w 1990 ro­­ku otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego. Pięć lat później został profesorem zwyczajnym.
Piotr Żbikowski jest autorem ponad 160 publikacji naukowych. Za dwutomową monografię o ks. pod­kanclerzu Hugonie Kołłątaju otrzymał gratulacje i życzenia od papieża Jana Pawła II.
W 2006 roku został uhonorowany nagrodą indywidualną przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za „całokształt osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych”.
Profesor Piotr Żbikowski zmarł 20 stycznia 2011 r. we Włocławku. Pochowany został na tamtejszym cmentarzu komunalnym przy ul. Fryderyka Chopina.

Pod rządami Fryderyka Habsburga – cesarza Austrii. „Gazeta Krakowska 1796–1806” – Lublin 2012
W imperium carów „Kurier Litewski 1796–1806” – Lublin 2013
W monarchii pruskiej. „Gazeta Warszawska 1796–1806” – Lublin 2014
Ks. Hugo Kołłątaj. Wybitny mąż stanu. Więzień i poeta – Lublin 2015